Qigong Class

Qigong class are open to all regardless of age. In this class we teaches both theory and method.

Qigong Methods/Forms

  1. La Qi Fa(Qi Pulling Method)
  2. Chen Qi Fa(Qi Stretching Method)
  3. Dun Qiang Fa (Wall Squatting Method)
  4. Peng Qi Guan Ding Fa (Lift Qi Up Pour Qi Down Method)
  5. San Xing Bing Zhan Zhuang (Three Centers Merge Standing Form)
  6. Tibetan Five Rites (T5R)
  7. Xing Shen Zhuang (Body Mind Form)
  8. Taiji Qiu (Taiji Ball)

Qigong Class

Venue: Zhiren Wellness Center (Head Office)

Wed: 10:00am – 12:00pm
Sat: 10:00am – 12:00pm
Sun : 10:00 am – 12:00 noon
Sun : 2:00 pm – 4:00 pm

Qigong class in session.
Qigong class in session.
    Qigong warm up routines.Qigong warm up routines.
Taiji Qiu (Taiji Ball)
Taiji Qiu (Taiji Ball)

Venue: ZhirenWellness Center (Keep-able Center: Cancer Survivor Community)

Sat: 8:00 am – 10:00 am

Keep-able Center (Cancer Survivor Community) - Indoor Qigong activity - Mingmen Qiao
Keep-able Center (Cancer Survivor Community) – Indoor Qigong activity – Mingmen Qiao
Keep-able Center: Cancer Survivor Community.
Keep-able Center: Cancer Survivor Community. Outdoor activity – Douling (Trembling)